Nederlands  |   Français
Bestelinfo
Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan Perfect Vision mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen. Eventuele (transport-)kosten voor de retour van de producten zijn ten laste van de consument. Garantie: De wettelijke garantieplichten zijn van kracht. Download hier het herroepingsformulier

Perfect Vision stelt volgende mogelijkheden ter beschikking om uw online bestelling af te handelen:

Verzendmethode

Beschikbare opties voor verzending en afhaling:

Afhaling
Afhaling bij:
Perfect Vision
Adres: Stoffezandstraat 28, 2990 Loenhout
Verzending
Verzending naar uw adres
Transport: Taxipost zonder verzekering
Verzendingskost:
- Standaard zending: 19 € incl. BTW
Verzending naar uw adres
Transport: Perfect Vision Transport met verzekering
Verzendingskost:
- Standaard zending: 34 € incl. BTW

Betaalmethode

Beschikbare betaalopties voor deze verzendmethode:

Selecteer eerst een verzendmethode.
 Algemene voorwaarden

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

3. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

6. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

7. Indien de koper de goederen niet afhaald op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

9. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëndigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

11. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

12. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

13. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum tenzij anders werd bedongen.

14. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldingd ten belopen van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum 25 Euro) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

15. Bij niet betaling behouden wij het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

16. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

17. Alle prijzen op deze website zijn in Euro en inclusief BTW. Deze prijzen zijn niet bindend en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.

18. Alle afbeeldingen en specificaties op deze website zijn niet bindend en louter illustrerend.

19. Nieuwe klanten op deze website dienen zich eenmalig te registreren. Hierbij worden een aantal persoonlijke gegevens bewaard. Deze gegevens worden enkel gebruikt opdat de bestellingen correct kunnen worden verwerkt en zullen onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of doorverkocht worden aan derden.

20. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.